OKEA awards frame agreement to Ridge AS

Market news
Market news