Saipem Group makes £185m loss in 2018

The Saipem 7000 crane vessel
The Saipem 7000 crane vessel