Dana taking steps to rectify Triton FPSO safety issues

The Triton FPSO
The Triton FPSO